شێعر و پەخشان

داهۆڵ

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

گوڵە گەنمەکان

پێت پێدەکەنن و

تۆیش

لەگەڵ تێپەڕینی زەمەن

چەندە زوو

دەمری

داهۆڵ.

 

داهۆڵ

مرتضی حاج آقائی

لە فارسییەوە: بەیان رەزایی

 

داهۆڵ

چەندە تۆ تەنیای

قشقرەکان

دەندووکت لێ دەگرن

گیا هەرزەکان

گەرووت دەدڕن

گوڵە گەنمەکان

پێت پێدەکەنن و

تۆیش

لەگەڵ تێپەڕینی زەمەن

چەندە زوو

دەمری

داهۆڵ.