ما 741 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

  ڕۆستەم خامۆش
 

بــــۆنــــی  فـرمـێــســـكـم لێـدێ
هێـنــدە گــريـــــاوم  بــــە كــوڵ
هـەمـيـشــە  لـــە خـــەيــاڵــمــای
ئـەی خۆشـەويسـتی، وەک گـوڵ
کە جێت هێشتم
 
 
 
 
ئـەو سـاتـەی، كـە جێت هێشتم
وامــزانــی  ســــــاتــی مــەرگـە
ئـاشــــنـای ڕۆحـی  شــيــريـنـم
دوور لــە  تـــــۆ  دڵــم  تــەنــگـە

ئــــازيــــــزم  بـــــــۆ  فـيــراقـت
ئــەشـــــــک دەڕژێ لـــە چــــاوم
تــــۆ ئـــارامـيی گـيــانـم بـــووی
بــۆيـــە منـيـش  ســـــووتــــاوم

بــــۆنــــی  فـرمـێــســـكـم لێـدێ
هێـنــدە گــريـــــاوم  بــــە كــوڵ
هـەمـيـشــە  لـــە خـــەيــاڵــمــای
ئـەی خۆشـەويسـتی، وەک گـوڵ

لــــــە نـێــو دڵــــمـــا  دەمـێـــنـێ
ئـاشــــــنــــايـی و  ئـەويــنی تــۆ
لــە بـيــرت نــــاكــــەم  هــەرگيز
تــــا مـنـيــش دەچــمـــە گــڵـكــۆ