دنیای ملال آور

 دنیای ملال آور
 
هیجان موجود در دنیا، بخشا بە علت جنگ و تضاد میان متضادها از جملە خوب و بد است. چنین بە نظر می رسد کە در غیر این صورت، دنیا مکانی می شود غم انگیز و ملال آور. آدمی در زندگی روزانە غرق می شود.
 
اما واقعا چنین است؟
 
باید گفت کە در جنگ میان تضادها از جملە خوب و بد، نە خوب بطورکلی قابل حذف است و نە بد، اما بد و خوب فرم عوض می کنند و بنابر شرایط، هر زمانی بگونەای در می آیند. یعنی اینکە در هر شرایط مشخصی، یک نوع خوب یا بد یا از بین می رود و یا مسلط می شود و جای خود را بە فرمهای مشخص دیگری از خوب و بد می دهند. بنابراین انسان در هر دورەای با فرم و شکل مشخصی از خوب یا بد مواجە است. و درست بر اساس این پتانسیل دگرگونە بودن فرمهاست کە حل تضاد میان آنان الزاما از برافروختن جنگها نمی گذرد. بە بیانی دیگر، زمانی ممکن است جنگ شیوەای از حل تضاد میان آنان باشد و زمانی دیگر شیوەای غیر جنگی. بقول معروف، تضادها می توانند آشتی پذیر یا آشتی ناپذیر باشند، یا اینکە از راە آشتی یا غیر آشتی حل شوند.
 
اما در هر صورت، اگر نظر فیلسوف یونانی هراکلیت را مبنا قرار بدهیم، هستی و انسان را از تضادها و تعارض میان قطبهای متضاد رهائی نیست. و شاید خوشبخت انسانی است کە خود را برای چنین فرمی از زندگی از پیش آمادە کردە و جایگاە خود را تعیین کردە باشد.
 
پس شاید خوشبختی عبارت باشد از قرار گرفتن در بطن چنین تعارضی. آدمهائی کە برای تعارضاتی از این دست آمادە نیستند، در حقیقت در کنارەها زندگی می کنند. آنان در جریان اصلی زندگی قرار نمی گیرند و بدین ترتیب غافل از تحقق شخصیت واقعی خود. دنیای چنین انسانهائی می تواند بسیار ملال آور باشد. و درست اینجاست کە پناە بردن از جملە بە مواد مخدر، اصراف در مشروبات الکلی، سکس و غیرە روشی می شود برای درست کردن هیجان مصنوعی و روشی جهت فرار از کنارەها.
 
اما آیا می شود با چنین روشهائی از کنارەها فاصلە گرفت و بە جریان اصلی زندگی پیوست؟
 
بی گمان نە. این روشها شبە روش اند. مبارزە در بطن اصلی تضادها، همیشە انسانها را فرامی خواند. پس نهراسیم.
 
سایت قلم
٢٠ نوامبر ٢٠١٧
 Relatert bilde