فارسی

آفریننده عبارت‌های کوتاه در داستان‌های بلند

دویچەولە

در پاریس به سبک ویژه‌اش دست یافت: "گفته‌ها را باید در ناگفته‌ها گفت". او با عبارت‌ها و جمله‌های روشن و کوتاه و عاری از صفت که به گزین‌گویه‌ها می‌مانند در ظاهر خشک و بی‌احساس می‌نویسد اما خواننده را از حس همدلی یا بیزاری در رابطه با شخصیت‌هایش پر می‌کند.

آگاهی و جنگ

وینسنت دوود

 

یکی از اهداف این نمایشگاه نشان دادن توجه و دخالت هنرمندان دهه سی میلادی به مسائل و حوادث سیاسی است. او می افزاید:"هنرمندی مثل هنری مور امروزه جزو شخصیت های هنری تثبیت شده و رسمی تلقی می شود اما این نمایشگاه به ما یادآوری می کند این هنرمندان یک زمانی جوان و از نظر سیاسی فعال بودند. در آن دوران فرهنگ و سیاست در هم تنیده بودند و آن یک مقطع جالب و بسیار غنی از تاریخ هنر بود."

 

آنارشیسم، بدون آلترناتیو

ایلنا

مکتب آنارشیسم، پیش از آن نیز به ادبیات نفوذ کرده بود و در آثار تولستوی به خوبی نشان داده می‌شود که این ادبیان فرمالیست روس، به هیچ وجه هیچ حکومتی را مشروع نمی‌دانند و فقط حکومتی الهی مسیحی را شایسته حاکمیت بر انسان‌ها می‌دانند و این گونه از آنارشیسم در میان پیروان ارتدوکس و پروتستان مسیحی نیز طرفداران قابل توجهی پیدا کرد اما همانند سایر ایده‌های متکی به آنارشیسم، هیچ نتیجه‌ای نگرفت!

آنهائی کە دانستند و آنهائی کە ندانستند

فرخ نعمت پور

اگر روزی دستانمان دوبارە بە آن خاک برسد، آن سئوال همیشگی را باز با خود خواهیم داشت: شما چگونە دانستید؟... و ما چرا ندانستیم؟ و البتە با جوابی کە دیگر جواب سال ٥٧ نیست. از آن جواب دیگر سالها گذشتە، و درست در همان سال، آن جواب هم مرد و هم دفن شد. مانند همە مردگان دیگری کە نمی خواستند بمیرند، اما مردند. مردگان عاشق زندگی،... مردگان عاشق بهشت روی زمین.

آیا مردم در برابر حاکمان استبداد مسئول و مقصرند، یا بیگناهند؟

 

قادر نیکپور

در توجە بە زندگی سیاسی یک جامعە نگاەها نخست متمرکز بر دولت و واکنش سیاستمداران یا رهبران سیاسی است. آنان بیشتر از هرکس و هر چیز بار مسئولیت ها را بر دوش دارند کە این مسئولیت ها کاملا اخلاقی می باشد. 

آیا نئولیبرال گرایی ناسزاست؟

عباس مرادیان

نئولیبرالها صدها میلیون دلار خرج کردند و البته آنرا با هوشمندی هزینه کرده وکاری کردند که نئولیبرالیسم به عنوان شرایط طبیعی (آرمانی) بشر بنظر بیاید و چنین شد که نئولیبرالیسم از فرقه ای کوچک، گمنام و غیرمحبوب که نفوذی هم نداشت به صورت مذهب جهان اکنون ما درآمد. مذهبی که امروزه موسسات قانون گذار خود و از همه مهمتر دوزخ و بهشت خویش را برای مخالفان و موافقانش ایجاد کرده است.

 

احتیاط، روح دوران

فرخ نعمت پور

اما پست مدرنیسم مخلوطی از جلوەهای گوناگون است. و همین گوناگون بودن آن است کە شق گذشتەگرای آن را زیر فشار قرار می دهد. درست است کە در پهنە جهانی، می توان بە وجود جوامع گذشتەگرا اقرار کرد، اما در سطح ملی چنین جوامعی نمی توانند صرفا گذشتەگرا باشند. 

احساس خوب

فرخ نعمت پور

پاهایم را از روی میز برمی دارم، دولا می شوم و تقویم را از روی میز بە طرف خودم می کشم. درست است،... شمارە همانیست کە بە پسرم گفتم. هزار و پانصد. سال ١٥٠٠ بیگمان سال خوبیست. احساس من دروغ نمی گوید. او باید این را باور کند!

احساس فاجعە

فرخ نعمت پور
من در این سالهای آخر، از زمانیکە کم کم احساس کردم کە باید بە یک سفر طولانی بروم، یکدفعە و بطور غیرمنتظرەای بە تلفیق این دو علاقەمند شدم. البتە این جوری هم نیست کە از هر کدام فقط یک نمونە توی ساکم باشد، نە، برعکس. نمونەهای متفاوت داشتەام، و دارم.