فارسی

بازگشت آب در توجیە استبداد شرقی

 
فرخ نعمت پور 
با شروع مدرنیسم (سرمایەداری) و کشف نفت، و با جایگزینی ابزار تولید سرمایەداری، نفت بنوعی بە شاخص بنیان مادی ادامە همین استبداد شرقی تبدیل شد، و آب جای خود را بە نفت داد. 

بازگشت از جبهە

فرخ نعمت پور
سینە راە می شکافت، و دشتها و کوههای بیشتری نمایان می شدند. آنجا در خانە، هنوز بودند شبح کسانی در انتظارش. و چە احساس خوبی. آنها وجود او را می خواستند، درست مانند آن وجودی کە او چند لحظە پیش از خدا پیش خود تصور می کرد. و براستی آدمها چقدر گاهی فقط تو را می خواهند برای اینکە فقط توئی و نە چیزی بیشتر.

بایکوت انتخابات، کم هزینه و پربازده

شهرام وحدانی

اینکه گفتیم حاکمیت کنونی برآمده از یک انقلاب مردمی بود، لاجرم در آغاز حاکمان تازه را ناگزیر به قبول فرمی به ظاهر مدرن نمود، هرچند که محتوای آن خالی از المانهای اصیل دمکراتیک و مردم سالارانه بوده و هست. انتخابات و پارلمانتاریسم، آن فرمی بود که در راستای جمهوریت نظام لازم بود و در حقیقت به ناچار و برخلاف میل حاکمیت بر آن تحمیل شد.

برای آخرین بار

منبع: بی بی سی

 

این کتاب در آبان‌ماه سال ۹۲ برنده جایزه‌ یان میخالسکی ۲۰۱۳ سوییس شد. دولت‌آبادی همچنین با نسخه ترجمه‌ این رمان نامزد جایزه‌ ادبی آمریکا برای بهترین کتاب ترجمه به زبان انگلیسی بود و نامش در فهرست نامزدهای اولیه‌ جایزه‌ بوکر آسیا نیز قرار گرفت.

برای دو زبانه بودن هیچوقت دیر نیست

نوشتۀ:  فرید وهابی

فرانسوا گروژان لازم می‌بیند که مفهوم "دوفرهنگی" بودن و تفاوت آن را با دو زبانگی روشن کند. او می‌گوید "آدم دو زبانه، الزاماً دوفرهنگی نیست. همچنین آدم تک‌زبانه می‌تواند دوفرهنگی باشد، مثل یک انگلیسی که در آمریکا زندگی می‌کند." او پدیدۀ "دو فرهنگی" بودن را به آسانی و با توسل به سه معیار تعریف می‌کند.

بربریت داعشی

فرخ نعمت پور

 ظاهرا بدون این تئوری، توجیە و تفسیر خشونت داعشی تقریبا امکان ناپذیر می باشد. بە زبانی دیگر، آنچە در این مناطق ادامە دارد همانا همزیستی هر دو پندار بشری در مورد علل جنگها در کنار هم می باشد.

بعد از جنگ جهانی

رسول سفریانی

زیر فشارهای خارجی و تحریمها چنان شکنندە و ضعیف شدەاند کە هر گونە فشار داخلی را چنان قوی و تحمل ناپذیر احساس می کنند کە اعتراض و بە خیابان آمدن مردم عادی با دستهای خالی را همسان با لشکر کشی دشمنان فرض می کنند .آنها گمان می کنند هر نوع اعتراض و نارضایتی، بە حق یا ناحق نوعی جنگ علیە خود می پندارند

بقایای جسد پابلو نرودا دوباره دفن شد

Bilderesultat for ‫پابلو نرودا‬‎

 
مانوئل آرایا، راننده پابلو نرودا و شماری از دوستان و نزدیکان آقای نرودا بر این باورند که او مسموم شده بود و به همین خاطر در سال ۲۰۱۳ دستور به نبش قبر این شاعر شیلیایی داده شد.

به بهانه روز جهانی مبارزه برای زدودن خشونت بر علیه زنان

شهرام وحدانی

باید انگشت بر نکته ای کلیدی گذاشت که نگاه تقلیل گرا که خشونت را  تنها در مشت و لگد می بیند خطرناک است. نگاهی که مرد را با نگاهی فردگرایانه مسبب خشونت می بیند، همانند آنچه که بعضیها به غلط راه چاره را در دشمنی مردان می دانند، ما را به آدرسی اشتباه روانه می کند. چرا که خشونت مفهومی بسیار گسترده است که مصادیق فراوانی را شامل می شود