مطالب فارسی

آسایش موش

فرخ نعمت پور

خوب شما آدما را نصیحت کنید کە بە گربەهایشان بگویند اگر موشی را مورد اذیت و آزار قرار دهند، آنها را از خانەهایشان بیرون انداختە و برای همیشە از خوراکی های لذیذشان محروم می کنند. خدا کمی فکر کرد. 

چرا دیگر شاهد انقلاب سوسیالیستی نیستیم؟

 فرخ نعمت پور

چنانچە اشارە شد عملا ایدەهای رفرمیستی اند کە نقش غالب را در جنبش چپ ایفا می کنند، حال چە این چپ در قدرت باشد و یا همگام قدرت و یا در نقش اپوزیسیون قدرت. رفرمیسم نقش مسلط را دارد، زیرا کە شکستن قدرت سرمایە با توجە بە امکانات آن در بسط و گسترش خود در نظام جهانی هنوز امکان ناپذیر است.

مخالفان سرسخت جنگ

منبع: دویچەولە

یک سرباز ساده [...] زانوی پاره پاره خود را روی زمین به دنبال خود می‌کشد؛ یک سرباز دیگر در حالیکه با دست‌هایش دل و روده‌اش را محکم گرفته تلاش دارد خود را به بخش پانسمان برساند. [...] این رعب و وحشت تا زمانی که آدمی در برابرشان سر خم کند، قابل تحمل است. اما اگر درباره این رعب و وحشت فکر کنی، همین رعب تو را از پای درمی‌آورد.

 

احتیاط، روح دوران

فرخ نعمت پور

اما پست مدرنیسم مخلوطی از جلوەهای گوناگون است. و همین گوناگون بودن آن است کە شق گذشتەگرای آن را زیر فشار قرار می دهد. درست است کە در پهنە جهانی، می توان بە وجود جوامع گذشتەگرا اقرار کرد، اما در سطح ملی چنین جوامعی نمی توانند صرفا گذشتەگرا باشند. 

سوسیالیسم شرقی و سرمایەداری

فرخ نعمت پور

ژیژک می گوید کە کاملا محتمل است سوسیالیسم سرمایەدارانە آیندە بشریت را بسازد. او در این حرف خود متکی بە توان ادامە رقابت چین با جهان غرب است. اما زمانی اتحاد شوروی هم از این توان برخوردار بود ولی سرانجام نتوانست مدل سوسیالیسم غیر دمکراتیک را بە مدل مسلط در جهان تبدیل کند. شاید هنوز زود است برای پیش بینی هائی از جنس ژیژکی.

عصر پر نویسندە

فرخ نعمت پور

و شاید این هرج و مرج (اگر بتوان از این اصطلاح استفادەکرد)، تنها ظاهر کار باشد، زیرا کە بهرحال تاریخ در کلیت خود از قوانین و یا ریتم خاصی پیروی می کند. و ریتمی کە ما هم اکنون در آن قرار داریم یک ریتم پست مدرن است با خصوصیات نفی مرکزیت و یک پلورالیسم حتی در سطح فرد.

 

تصور آزادی

 

فرخ نعمت پور

اما اگر تحلیل فوکو را مبنا قرار بدهیم، در چنین سیستمی علیرغم فضاهای تعریف شدە تحت عنوان دمکراسی و غیرە، اما فرد بعنوان یک پدیدە ابژەشدە، تنها در تصور وجود چنین فضاهائی زندگی می کند. فرد بعنوان یک میکرو گرفتار ماکروئی شدە است کە شاید از آن خبر و آگاهی لازم را ندارد. 

بی تفاوتی سیاسی

فرخ نعمت پور

 انسانهای مطیع دیروز بە مخالفانی تبدیل می شوند زدە از سیاست، اما در همان جذب نشدە بە اپوزیسیون. در واقع پدیدەای شکل می گیرد میان ابژە و سوبژە بودن. چنین جامعەای دیگر آن ابژە سابق نیست و در همان حال چونکە از سیاست زدە است و بی تفاوتی بر آن مستولی شدە است، بە سوبژە هم تبدیل نشدە است. 

روشنفکر کیست؟

 

مترجم: مریم قاضی 

 این سوالیست کە هرگز نمی توان پاسخ کاملی برای آن پیدا کرد مانند بسیاری سوالات دیگر از قبیل اینکە عاشق کیست، ایماندار چە کسیست، راستگو چگونە انسانیست کە هرگز نمی توان بە پاسخ کاملی در مورد آنها دست یافت. روشنفکر بە شیوەایی مستمر باید از زاوایای مختلف دوبارە تعریف شود و یک تعریف خاص در دورەایی خاص برای این پدیدە نمی تواند تعریفی ابدی باشد.