مطالب فارسی

عمقی بە دوآلیسم

فرخ نعمت پور

در این  مفهوم نە می توان برای همیشە ظلم مطلق برقرارکرد و یا عدالت مطلق. در واقع جوامع بشری پدیدەای اند در میان این دو و یا از جنس هر دو، حال بستە بە شرایط، در یکی عنصر عدالت برجستە است و در دیگری عنصر ظلم. پس اگر آرمان خواهی ای وجود دارد، وجودش معطوف بە نسبی گرائی است.

رزا لوکزامبورگ و جنبش کارگری میان انقلاب و رفرم

بهمن مهرداد

رزا لوکزمبورگ نشان می‌دهد که دریافت لنین از مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» مستبدانه و «آوانگاردیستی» است و با نظرات مارکس قرابتی ندارد. او تصریح می‌کند: «رسالت تاریخی طبقه‌ی کارگر این است که وقتی به قدرت می‌رسد، به جای دموکراسی بورژوایی، دموکراسی سوسیالیستی را پدید آورد، و نه اینکه هر گونه دموکراسی را براندازد.

چپ و دولتی کردن اقتصاد

فرخ نعمت پور

پس شعار دولتی کردن، دارای ماهیت طبقاتی است و باید در نیروهای اجتماعی ـ طبقاتی تشکیل دهندە دولت دقت شود. نە هر دولتی کردنی بە نفع طبقە کارگر است و نە هر ضد خصوصی سازی بودنی باز بە نفع طبقە کارگر.

گورستان رویایی

فرخ نعمت پور

صداها با گذشتن لحظەها هر دم قوی تر می شدند. آنچنان قوی کە گورستان می لرزید. گوش مردە آنها تحمل نداشت. انگار ترک می خورد. برای اولین بار بعد از سالها تبسمی بر لبان هر دو پدیدارشد. آرنج از دیوار برگرفتند و آرام آرام بطرف گورها برگشتند. انگار هر دو عجلە داشتند. و عجلە داشتند.

مشکل نویسندگی در ایران

  دویچەولە

ابوتراب خسروی، نویسنده معاصر ایرانی در گفت‌وگو با دویچه‌وله‌ فارسی می‌گوید هنوز که هنوز است نویسندگی در ایران تبدیل به یک حرفه نشده است. چرا بعضی از نویسندگان خوب ما از سر استیصال خودکشی می‌کنند یا مسافرکشی؟

لاادریون و شرم موضع

فرخ نعمت پور

اگر خدا را طبق گفتە لاادریون بە دایرەای تشبیە کنیم کە از دو نصف تشکیل شدە است کە نصف آن وجود خداست و نصف دیگرش عدم وجود آن، پس با این حساب نصف دایرە گم می شود و این بە معنای گم شدن کل دایرە، بعنوان دایرە، و بعنوان نمودی از وجود خداست. و اگر از چیزی نصف آن وجود داشتە باشد این بدان معناست کە کل آن در واقع وجود ندارد.

رویای شاهزادە

فرخ نعمت پور

و مادر تنها خدمتکار خانە را صدا کرد. دستور داد از کشو پائین اتاق خوابش، کشو کمد قهوەای رنگ قدیمی، پستانکی وجود دارد کە هرچە سریعتر با خودش برداشتە و بیاورد. خدمتکار بە سرعت برق و باد دور شد. چند دقیقە بعد شاهزادە دوبارە بە خواب عمیقی فرورفت، با پستانکی از عکس پدر بزرگ و پدر بر سر آن.

آسایش موش

فرخ نعمت پور

خوب شما آدما را نصیحت کنید کە بە گربەهایشان بگویند اگر موشی را مورد اذیت و آزار قرار دهند، آنها را از خانەهایشان بیرون انداختە و برای همیشە از خوراکی های لذیذشان محروم می کنند. خدا کمی فکر کرد. 

چرا دیگر شاهد انقلاب سوسیالیستی نیستیم؟

 فرخ نعمت پور

چنانچە اشارە شد عملا ایدەهای رفرمیستی اند کە نقش غالب را در جنبش چپ ایفا می کنند، حال چە این چپ در قدرت باشد و یا همگام قدرت و یا در نقش اپوزیسیون قدرت. رفرمیسم نقش مسلط را دارد، زیرا کە شکستن قدرت سرمایە با توجە بە امکانات آن در بسط و گسترش خود در نظام جهانی هنوز امکان ناپذیر است.