مطالب فارسی

در بارە جنایت نیوزیلند و کشتار مسلمانان

فرخ نعمت پور

 عدم پذیرش نرمهای مدرن و دمکراتیک در میان بخش مهمی از مسلمانان، از جملە در مورد آزادی زنان، زمینە را برای یارگیری توسط راست افراطی در این کشورها از میان مردم فراهم ساختە و عملا زمینە را برای کارها و اعمال افراطی و تروریستی بیشتر فراهم آوردەاست.

مرگ‌اندیشی

‌گفتگو: مجتبی اسکندری

در داستان معروف مرگ ایوان ایلیچ تولستوی مادامی که وی هنوز نمی‌داند می‌میرد یک زندگی غافلانه و عیاشانه بدون هیچ هدف و غایتی دارد اما پس از آن‌که در می‌یابد که در حال مرگ است متوجه می‌شود که بخش زیادی از آن‌چه که به آن دوستان و آشنایان و شغل و ... گفته می‌شود توهمی بیش نبوده‌اند و از‌ این‌رو بیشتر تلاش می‌کند که خودش را دریابد و به درون خودش توجه بیشتری کند و زندگی معنوی و درونی خودش را به نحوی ترتیب دهد که بعد از این بتواند تاب‌آوری بیشتری داشته باشد و تحمل کند و درک کند. 

رقابت گفتمانها

فرخ نعمت پور

بی گمان گفتمان لیبرال دمکراسی در شرف نابودی نیست، اما تضعیف آن پیامدهای خطرناکی برای جهان خواهد داشت. و در این تقابل سخت، تلاش برای بازگشت بە چند جانبەگرائی، بعنوان روح دمکراتیک روابط در سطح جهانی، بعنوان قدم اول از اهمیت ویژەای برخوردار است.

بهروز بوچانی، برنده دو جایزه ادبی ارزشمند استرالیا

دویچەولە

بهروز بوچانی در گفت‌وگویی به دویچه وله کتاب "هیچ رفیقی، به جز کوهستان" را در درجه اول یک اثر ادبی و هنری و سپس این کتاب را که آن را دارای لایه‌هایی از فلسفه و سیاست می‌داند، شاهدی بر بخشی از تاریخ استرالیا می‌داند.

عمقی بە دوآلیسم

فرخ نعمت پور

در این  مفهوم نە می توان برای همیشە ظلم مطلق برقرارکرد و یا عدالت مطلق. در واقع جوامع بشری پدیدەای اند در میان این دو و یا از جنس هر دو، حال بستە بە شرایط، در یکی عنصر عدالت برجستە است و در دیگری عنصر ظلم. پس اگر آرمان خواهی ای وجود دارد، وجودش معطوف بە نسبی گرائی است.

رزا لوکزامبورگ و جنبش کارگری میان انقلاب و رفرم

بهمن مهرداد

رزا لوکزمبورگ نشان می‌دهد که دریافت لنین از مفهوم «دیکتاتوری پرولتاریا» مستبدانه و «آوانگاردیستی» است و با نظرات مارکس قرابتی ندارد. او تصریح می‌کند: «رسالت تاریخی طبقه‌ی کارگر این است که وقتی به قدرت می‌رسد، به جای دموکراسی بورژوایی، دموکراسی سوسیالیستی را پدید آورد، و نه اینکه هر گونه دموکراسی را براندازد.

چپ و دولتی کردن اقتصاد

فرخ نعمت پور

پس شعار دولتی کردن، دارای ماهیت طبقاتی است و باید در نیروهای اجتماعی ـ طبقاتی تشکیل دهندە دولت دقت شود. نە هر دولتی کردنی بە نفع طبقە کارگر است و نە هر ضد خصوصی سازی بودنی باز بە نفع طبقە کارگر.

گورستان رویایی

فرخ نعمت پور

صداها با گذشتن لحظەها هر دم قوی تر می شدند. آنچنان قوی کە گورستان می لرزید. گوش مردە آنها تحمل نداشت. انگار ترک می خورد. برای اولین بار بعد از سالها تبسمی بر لبان هر دو پدیدارشد. آرنج از دیوار برگرفتند و آرام آرام بطرف گورها برگشتند. انگار هر دو عجلە داشتند. و عجلە داشتند.

مشکل نویسندگی در ایران

  دویچەولە

ابوتراب خسروی، نویسنده معاصر ایرانی در گفت‌وگو با دویچه‌وله‌ فارسی می‌گوید هنوز که هنوز است نویسندگی در ایران تبدیل به یک حرفه نشده است. چرا بعضی از نویسندگان خوب ما از سر استیصال خودکشی می‌کنند یا مسافرکشی؟