فارسی

سایە روشن ها

شهرام وحدانی 

قدرت گرفتن و حاکمیت جناح دینی و اسلامی به رهبری خمینی در پی قیام ٥٧ بر بستری بود که سلطنت شاه دین مدار و اسلام پناه فراهم آورده بود. در حالی که راه بر هرگونه فعالیت سیاسی بر جریانات ملی، سکولار و چپ بسته بود، روحانیون شیعه با حمایت آشکار و نهان شاه و ساواک در حال سازماندهی و تشکل بودند. حوزه های علمیه قم و مشهد ارکان نفوذ و رشد تشیع در ایران، در زمان پهلوی ها پای گرفت. 

بعد از جنگ جهانی

رسول سفریانی

زیر فشارهای خارجی و تحریمها چنان شکنندە و ضعیف شدەاند کە هر گونە فشار داخلی را چنان قوی و تحمل ناپذیر احساس می کنند کە اعتراض و بە خیابان آمدن مردم عادی با دستهای خالی را همسان با لشکر کشی دشمنان فرض می کنند .آنها گمان می کنند هر نوع اعتراض و نارضایتی، بە حق یا ناحق نوعی جنگ علیە خود می پندارند

روایتی حکیمانە از مرگ

ایلنا

علم  و زندگی مدرن کوشیده تا برای احتراز از دشواری درآمیختن با این لکنت به کل چشم بر آن پوشیده و پشت گوشش اندازد. "بلک" در مقدمه خواندنی و عالمانه خود می‌نویسد: "مرگ در دنیا مدرن تبدیل به غریبه‌ای متخاصم  شده است، پس راحت‌تر این است که با او نامهربان باشیم."

به بهانه روز جهانی مبارزه برای زدودن خشونت بر علیه زنان

شهرام وحدانی

باید انگشت بر نکته ای کلیدی گذاشت که نگاه تقلیل گرا که خشونت را  تنها در مشت و لگد می بیند خطرناک است. نگاهی که مرد را با نگاهی فردگرایانه مسبب خشونت می بیند، همانند آنچه که بعضیها به غلط راه چاره را در دشمنی مردان می دانند، ما را به آدرسی اشتباه روانه می کند. چرا که خشونت مفهومی بسیار گسترده است که مصادیق فراوانی را شامل می شود

فرانتس کافکا بودن

مریم قهرمانی

 

او صراحتا در یادداشت‌های روزانه و نامه‌هایش، به این مسئله که بنیادینگی نوشتن در او خاستگاهش را در پدر می‌جوید، اشاره داشته است. پدر برای کافکا آن کسی است که او با ادبیات از آن فاصله می‌گیرد و این را به صراحت در نامه‌ی بلندی که برای پدر نوشته ابراز می‌کند

قهرمان گرائی، قهرمان گریزی

فرخ نعمت پور

در نبود قهرمان گرائی کە خصلت جمع کنندگی دارد، ما با جنبشها و یا حرکاتی مواجە می شویم کە تکەتکە و پراکندەاند. از همین جهت خصلت تعارضی شدید و دگرگون کنندە آنی ندارند. و در چنین بستری است کە تغییر کە از نوع دیگری است می خواهد صورت بگیرد. این جنبشها و حرکات تکەتکە و پراکندە ظاهرا میلی هم بە بهم نزدیک شدن و یگانگی ندارند، زیرا تمایلی بە تغییر رادیکال ندارند.

آنارشیسم، بدون آلترناتیو

ایلنا

مکتب آنارشیسم، پیش از آن نیز به ادبیات نفوذ کرده بود و در آثار تولستوی به خوبی نشان داده می‌شود که این ادبیان فرمالیست روس، به هیچ وجه هیچ حکومتی را مشروع نمی‌دانند و فقط حکومتی الهی مسیحی را شایسته حاکمیت بر انسان‌ها می‌دانند و این گونه از آنارشیسم در میان پیروان ارتدوکس و پروتستان مسیحی نیز طرفداران قابل توجهی پیدا کرد اما همانند سایر ایده‌های متکی به آنارشیسم، هیچ نتیجه‌ای نگرفت!

داستانهای مینیمال

فرخ نعمت پور

او از مردم بشدت متنفر است. بویژە از اینکە چرا حافظە تاریخی ندارند. البتە اضافە می کند کە علت نخواندن هگل است. او فکر می کند کە اگر ملت هگل را بدانند بە آنتی تز تز فراموشی تبدیل خواهندشد.
روز بعد برای ملت یک کتاب هگل می خرد و برای خود فیلم پورنو اجارە می کند.

کبوتران ماندگار

رسول صفریانی

 

 و همزمان دستەای کبوتر در آسمان بالای سرم می چرخند. و فکر می کنم کە آیا واقعا می شود مبارزەکرد و باز زیست. یا شاید باید زیست برای اینکە مبارزە کرد. دوبارە بە کبوتران نگاە می کنم. آنان بجز آسمان و زمین جائی دگر ندارند.