فارسی

میشل هوئلبک: پیشگوی انحطاط اروپا

فرید وهابی

 

آخرین رمان میشل هوئلبک، نویسندۀ پرآوازۀ فرانسوی به اسم "تسلیم*"، قدرت گرفتن یک حزب اسلامی را در فرانسه تصور می‌کند. این کتاب، وقوع خشونت‌ها و درگیری‌های مسلحانه در فرانسه و بلژیک را با لحنی اضطراب‌آور پیشگویی می‌کند. اما فراتر از بعد سیاسی، هوئلبک مثل همیشه از فقر معنوی طبقۀ متوسط، فردگرایی بلاهت‌بار و فقدان هول‌انگیز عشق سخن می‌گوید.

ناتو و دبیرکل جدید

فرخ نعمت پور

حضور استولتنبرگ همچون فردی منعطف کە موفق بە حل مشکل مرزهای دریائی خود با روسیە در دریای بارنتس در چند سال پیش شد و نیز بە عنوان شخصیتی کە روابط خوبی با روسیە دارد، با حضورش در پست ارشد ناتو می تواند بە تقویت روندهای سیاسی حل مشکلات کمک شایانی کند. 

 

نامەی سرگشادە بە اصغر فرهادی

آزاد کریمی

نگاە کبریایی آقای رییس جمهور بە آحاد اجتماعی ایران ناشی از تفسیر و برداشت او از جایگاه انسان در جهان است وگرنە کسی کە معنای درد را بفهمد هرگز دردمندان را مسخرە نمی کند، و یا هنرمندان و ادیبان و خردمندان و اندیشمندان و صالحان را نادیدە نمی گیرد.

نشر کتاب هیتلر

 

چند سالی است که برخی از مقامات سیاسی و حقوقی آلمان هشدار می‌دهند که بیش از این نمی‌توان کتاب هیتلر را از دسترس مردم دور نگه داشت. آنها توصیه می‌کنند که به جای ممنوعیت کتاب، که می‌تواند حتی جذابیت آن را بیشتر کند، بهتر است که متنی انتقادی از آن به بازار آید.

نقد دین چیست

ناصر اعتمادی 

 

کمتر دوره ای به اندازۀ زمان حاضر دین مایه و دستاویز خشونت و خودکامگی های غیرقابل وصف بوده است به طوری که برای یافتن موارد مشابه باید سده ها به عقب بازگشت و مثلاً به سیاه ترین دوره های قرون میانه و جنگ های خونین و طولانی مذهبی رجوع نمود. آیا خشونت های معاصر فی نفسه ماهیتی دینی دارند یعنی اینکه از ذات دین برمی خیزند یا اینکه بالعکس ریشۀ آنها را باید خارج از قلمرو دین جستجو کرد؟ 

نقد رمان تهوع از ژان پل سارتر

احمد بدری

ممکن است در اینجا باز هم ایراد وارد شود که از “من” کاری ساخته نیست، منِ تنها در مقابل این موقعیت ها نمی توانم عملی درخور انجام دهم. پاسخ این است که در فلسفه ی اگزیستانسیالیستی سارتر، چنانکه دیدیم، “منِ تنها” مفهومی انتزاعی است و واقعیت ندارد.سارتر اعتقاد دارد که انتخاب هر انسانی لزوما اجتماعی است.

نقد صمد بهرنگی

گفتگو با منصور یاقوتی

 

یا اندیشه‌ای مثل (کاش آن مسلسل پشت شیشه برای من بود) که در داستان خواب و بیداری آمده؛ اندیشه‌ای غیرانسانی است. واقعیت این است که یک کودک حتی اگر فرزند شخص ثروتمندی باشد تصور و درکی از مقوله سرمایه و طبقه و... ندارد. کودک کودک است و باید با یک دید انسانی و گسترده با جهان کودک روبرو شد. 

نقش رمان مدرن در چیرگی تصوف

جواد موسوی خوزستانی

حالا اگر استفاده از ابزار «قیاس» بین رویکرد نویسندگان ایرانی با رمان نویس‌های اروپایی، برخوردی مکانیکی و بی‌مورد تلقی نشود می توان با تسامح و احتیاط ادعا کرد که در مدل تجدد ایران، بر خلاف مدل اروپا، «اعتراض اجتماعی» ـ به قصد اصلاح نهادهای اساسی جامعه ـ در گفتمان‌های ادبی و رمان‌های معناگرای فارسی، به عنوان یک قاعده و روال، تثبیت نشد.

نقش طبقۀ متوسط در بازتعریف سوسیالیسم

 

ناصر اعتمادی 

دو اقتصاددان معروف فرانسوی، "ژرار دومینیل" و "دومینیک له وی" به تازگی کتاب مشترکی را تحت عنوان "دو راهی بزرگ"* منتشر کرده اند که می کوشد در ادامۀ سنت سوسیالیسم مدرن طرح اجتماعی چپ به ویژه در اروپا را از خلال بازاندیشی ائتلاف تاریخی طبقات زحمتکش و طبقۀ متوسط تعریف کند. 

نکتەای در مورد ناسیونالیسم

فرخ نعمت پور

اگر بە بیانی در نمونە اول عین بر ذهن پیشی می گیرد، در نمونە دوم ذهن بر عین پیشی می گیرد. ذهنی کە وسائل لازم را هنوز در اختیار ندارد استفادە از نیروی نظامی و قهر برای آن اهمیت خاصی پیدا می کند. ذهن در اینجا در نبود عناصر مادی زیربنائی، از طریق زور سیستماتیک، کمبود عین را جبران می کند.

نوستالژی سیاسی

فرخ نعمت پور

گذشتە یک خاطرە است و تنها در اذهان وجود دارد و ذهن نمی تواند در یک حرکت ذهنی، جسم را نیز وارد همان خاطرەها کند. بنابراین نوستالژی یک راهکار نیست آنقدر کە یک واکنش عاطفی و درونی است بە پدیدەهای بیرون از ذهن فرد یا ذهن جمعی.

نویسنده‌ها همیشه جلوتر از زمان بوده‌اند

منبع: آرمان امروز

من نوشتن را دوست دارم. می‌نویسم. بیشتر هم الان دارم می‌نویسم. اسمش را دغدغه نمی‌گذارم. من دغدغه نوشتن ندارم اما هرچه را که در زندگی تماشا می‌کنم تلاش می‌کنم که بنویسم. دوست دارم که ثبت کنم. یک تکه از جهان را که دارم می‌بینم. بنابراین این مساله به من لذت می‌دهد و این لذت نوشتن را دوست دارم.

نویسنده‌ها همیشه جلوتر از زمان بوده‌اند

منبع: آرمان امروز
من نوشتن را دوست دارم. می‌نویسم. اسمش را دغدغه نمی‌گذارم. من دغدغه نوشتن ندارم اما هرچه را که در زندگی تماشا می‌کنم تلاش می‌کنم که بنویسم. دوست دارم که ثبت کنم. یک تکه از جهان را که دارم می‌بینم. بنابراین این مساله به من لذت می‌دهد و این لذت نوشتن را دوست دارم.

نویسندە مدرن و پست مدرن

فرخ نعمت پور
 
اما محتملترین انتخاب برای یک فرد پست مدرن این است کە او فردیست دارای هویت و شخصیتی التقاطی از تمامی هویتها و از جملە تکەهای برگرفتە از روایتهای بزرگ. چنین شخصی می تواند یکی از وجوە هویتی اش آن 'باید'ی باشد کە نویسندگان مدرن مطرحش می کنند. 

هر سال در این روز

عطا سلیم‌پور

 

ابر و ابرک‌های سیاه و سفید / حوصله‌ی زورآزمایی من را ربود / لیکن به رد پای انگشتانم می خندند / تمام قاصدک‌ها / زیر پاهای پر شتاب پیاده‌رو / و لای خارخارکهای بوته‌های بی بوته / یا له شدن، یا پوسیدن / دیگر امروز روزی جهنمیست از آن من.