فارسی

سیارەای بدون شرق و غرب

فرخ نعمت پور

من هر شب در بالکن خانە رو بە دریایم، غرق در آسمان، بە این می اندیشم کە اگر مریضی بە رفیقم فرصت می داد و سفر بە من، هنگامی کە بحث مثلا بر سر کانت بود چە جوری او می خواست جرات و فکر را بە او هم وصل کند، اوئی کە عاشق این وصل کردنها بود. 

سیاست رنج

هاوری یوسفی

بە عبارتی دیگر، هنگامی کە از رنج کشیدن سخن بە میان می آید طوری شما را بە سخرە می گیرند کە گویی ساعت هاست در مورد فندک یا یک بستە سیگار بحث می کنید. حتی برای برخی افراد رنج بردن و رنج دیگران نوعی تفریح و یا تجمل است.

شاهراە اسبان نجیب

فرخ نعمت پور

درست در همان لحظە، در یکی از شهرهای بزرگ، جائی کە در آن زمانی خوابهای بزرگ می دیدند، نویسندەای از جنس انتقاد و پیشرفت با این اندیشە مارکس ور می رفت کە جهان مدرن را در یک تعبیر رادیکال و غم انگیز بە موجودی  وصف می کرد کە در آن همە چیز، حتی جان سخت ترینهایش هم سرانجام دود می شدند و بە هوا می رفتند. 

شبی ماهی سیاە کوچولو بە خوابم آمد

فەڕۆخ نێعمەتپوور

و زیاد نپائید کە رسیدند. ماهی سیاە بزرگ، جویبار و دیوارەهای سنگی را دوبارە بازشناخت، و چقدر خوشحال شد. فریاد زد آنجاست آنجا! و مرغ ماهیخوار کە نمی توانست صحبت کند، کم کم بە زمین نزدیک شد و بعد از فرود بر بالای سنگی کە بر جویبار مشرف بود، ماهی سیاە بزرگ را در داخل آب انداخت.

شکوفائی زبان کردی

 

منبع: روانین

اگرچه در حال حاضر 7 نفر از اساتید مجرب و خبره دانشگاه کردستان اعضای هیأت علمی این رشته را در دانشگاه کردستان تشکیل داده‌اند،اما با جذب هیأت علمی متخصص و متعهد، ترکیب هیأت علمی این رشته قوی‌تر و تخصصی‌تر شده و خواهد شد. 

ضعف دمکراسی

فرخ نعمت پور

خوانش مارکسی از دمکراسی همانند دیگر خوانشهایش دارای بعد تاریخی است، یعنی پدیدە را در زمان و مکان خاصی بررسی می کند. مقولەهائی مانند دمکراسی بورژوازی از جملە مفاهیمی هستند کە این درک تاریخی را می رسانند. پس باید بنوعی درک خود از دمکراسی را با تاریخ پیوند داد تا بتوان درک کرد کە چرا در بطن کاپیتالیستی دمکراسی می تواند بە صعود گرایشات فاشیستی هم منجر شود.

ضیاءالدین جاوی، معمار و تصویرگر ایرانی درگذشت

او که از شاگردان هوشنگ سیحون، معمار سرشناس ایرانی بود، علاقه فراوانی به ادبیات فارسی داشت. همین علاقه او را به احمد شاملو٬ شاعر ایرانی نزدیک کرد. آقای جاوید چند آلبوم با شعرخوانی شاملو را طراحی کرد که می‌توان از این میان به غزلیات حافظ، غزلیات مولوی و شعرهای نیما اشاره کرد.

طنز، افشاگر سفاهت استبداد

منبع: دویچە ولە
طنز نوعی واکنش هنرمندانه در برابر رویدادهای تلخ است. واژه در کنار خط و دوربین، از ساده‌ترین ابزار بیانی ـ تصویری‌ای بوده که دست‌اندرکاران هنر آن را برای نشان‌دادن نظر و رای خود به‌کار برده‌اند. یونانی‌ها حدود پنج قرن پیش از میلاد مسیح به تاثیر شادی‌بخش این ابزار پی‌بردند.

عصر پر نویسندە

فرخ نعمت پور

و شاید این هرج و مرج (اگر بتوان از این اصطلاح استفادەکرد)، تنها ظاهر کار باشد، زیرا کە بهرحال تاریخ در کلیت خود از قوانین و یا ریتم خاصی پیروی می کند. و ریتمی کە ما هم اکنون در آن قرار داریم یک ریتم پست مدرن است با خصوصیات نفی مرکزیت و یک پلورالیسم حتی در سطح فرد.

 

عمقی بە دوآلیسم

فرخ نعمت پور

در این  مفهوم نە می توان برای همیشە ظلم مطلق برقرارکرد و یا عدالت مطلق. در واقع جوامع بشری پدیدەای اند در میان این دو و یا از جنس هر دو، حال بستە بە شرایط، در یکی عنصر عدالت برجستە است و در دیگری عنصر ظلم. پس اگر آرمان خواهی ای وجود دارد، وجودش معطوف بە نسبی گرائی است.

غرور انسان مدرن، گیجی انسان پست مدرن

 نمی‌خواهم بگویم منگی یک رمان پست‌مدرن است اما اندیشه نویسنده پست‌مدرن است. اندیشه وی این است که من از دنیا چیزی نمی‌دانم اما فکر می‌کنم دنیا باید معنایی داشته باشد. اما مدرنیست‌هایی مانند کافکا از لحاظ فکری آدم‌های مغرورتری بودند و فکر می‌کردند که معنای زندگی را می‌دانند.

غم نان

 منبع: ایلنا

 

دوستی در آلمان دارم که بیست سال است اجاره خانه او تفاوتی نداشته، این درحالی است که ما درایران، شب می‌خوابیم و صبح بیدار می‌شویم و با تورم چند درصدی روبه رو می‌شویم. غم نان، هنر و فرهنگ را به فراموشی برده‌.

 

فاضل اسکندر، نویسنده ایرانی‌تبار دوران شوروی درگذشت

منبع: بی بی سی

اسکندر که با نوشتن طنز در دوره حکومت شوروی به شهرت رسید، بسیاری از تابوهای سیاسی حکومت کمونیستی را شکست، با این حال هیچگاه خود را مخالف سیاسی نمی‌دانست، اما منتقد سیاست‌های استالین محسوب می‌شد.

فرانتس کافکا بودن

مریم قهرمانی

 

او صراحتا در یادداشت‌های روزانه و نامه‌هایش، به این مسئله که بنیادینگی نوشتن در او خاستگاهش را در پدر می‌جوید، اشاره داشته است. پدر برای کافکا آن کسی است که او با ادبیات از آن فاصله می‌گیرد و این را به صراحت در نامه‌ی بلندی که برای پدر نوشته ابراز می‌کند

فریاد سکوت

مصطفی معروفی اقدم

فرقی نمی کند کسی بداند
رقصم از درد است
لنگ لنگان
یا که از خوشی
پای کوبان
من همینم؛ تندیس درد