شێعر و پەخشان

سەمای پشەسور

عەلی حەمەڕەشید

 

کەتێربوو، یەک دووجار

لەســـەریەک میاوانی

ھەرسەیری دەکــــردم

بـــــــۆ منی دەڕوانی

 

 

سەمای پشەسور

                                         عەلی حەمەڕەشید

پشەســـــور برسی بوو

ھات بۆ لام بە میاو میاو

منیش چـــووم، خواردنم

بۆ ھێنا لەگــــەڵ ئاو

کەتێربوو، یەک دووجار

لەســـەریەک میاوانی

ھەرسەیری دەکــــردم

بـــــــۆ منی دەڕوانی

ئیتر ئەو وەک جـــاران

کەوتەوە سەمــای خۆی

گــــــۆرانیم  بۆ دەوت

چەپڵـــەم لێ دەدا بۆی

منداڵان پەیدابـــــوون

ورد و جــــوان نەشمیلە

ھــاتبوون بۆ ســـەیری

سەماکـــــــەی پشیلە

پشەســور بە میاو میاو

خەریکی سەمـــــابوو

ئەوانیش چەپڵـــەیان

لێدەدا ھەرھـــــەموو