ما 761 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نام کتاب: سالهای جنگ

جنگ یک واقعیت است کە بعدا مانند همە واقعیتهای دیگر تبدیل بە خاطرە می شود، پس می شود گفت کە هم یک واقعیت است و هم یک خاطرە، وآنچە از آن باقی می ماند فقط یک خاطرە است. زیرا بخش واقعی جنگها عمدتا محدود بە یک برهە زمانی خاصی اند، اما بە عنوان خاطرە فواصل زمانی بیشتر و بسیار بیشتری را تسخیر می کنند. و در خاطرەها تنها بعنوان دادەهای عینی نمی مانند، بلکە عینی هستند آغشتە بە ذهن، بە اذهان؛ و این چنین می توان بارها و بارها، بیشمار آن را دوبارە باز تعریف کرد.

کتاب را از اینجا بخوانید