فارسی

تحلیلی بر رابطە دین و دولت از دیدگاە کانت (٢)

 قادر نیکپور

كانت معتقد بود نهاد دين حق دخالت در امور مربوط به نهاد سياست و دولت را ندارد، در مورد محدوده اختيارات نهاد سياست نيز اعتقاد دارد كه دولت هم هيچ توجيهى براى دخالت در حوزه مربوط به نهاد دين را ندارد. كار نهاد سياست پاسدارى از حقوق شهروندان بر پايه قانون و تأمين نيازهاى اساسى جامعه است. 

ترجمە سە شعر گوران رئوف

مترجم: الوند حسینی

چە تصادفیست عجیب زندگی! / چە دروغیست بزرگ / مست شدن درآغوش زن! / چە سادە لوحانە است / کسانی را دوست داشتە باشیم / بە اندازە زیپ یک کاپشن / موثر باشند!

ترجمە فارسی "موجها"ی ویرجینیا وولف

فرخ نعمت پور

با دیدن این ترجمە، آن شدت بار معنائی رمان در ذهن من بە یکبارە فروریخت. صفحە از معنا خالی شد و جملەای ابژکتیوی جای خود را بە جملە ای سوبژکتیوی داد (دقت کنیم کە ترجمە فارسی این جملە تنها ناظر بر توصیف یک دنیای خارجی است، اما ترجمە نروژی، ناظر بر توصیف این منظر از درون ذهن یک انسان).

تشیع جنازە

فرخ نعمت پور

برای اینکە بە این تجربە هم نائل آید، رفت یک قبر در دورافتادەترین منطقە ممکن از شهر خود خرید، وسائل کفن و دفن را فراهم کرد، یک دست کت و شلوار سیاە از همان فروشگاە همیشگی خرید کە صاحبش همیشە از وضعیت بازار گلایە داشت.

تصور آزادی

 

فرخ نعمت پور

اما اگر تحلیل فوکو را مبنا قرار بدهیم، در چنین سیستمی علیرغم فضاهای تعریف شدە تحت عنوان دمکراسی و غیرە، اما فرد بعنوان یک پدیدە ابژەشدە، تنها در تصور وجود چنین فضاهائی زندگی می کند. فرد بعنوان یک میکرو گرفتار ماکروئی شدە است کە شاید از آن خبر و آگاهی لازم را ندارد. 

تعریف دین و تاثیر آن در جامعە (١)

قادر نیکپور

بعضى در تعريف دين گفتە‏اند: دين، اعتقاد به موجودات روحانى است. و يا گفتە‏اند: دين، نظام يكپارچە‏اى از باورداشت‏ها و عملكردهاى مرتبط به چيزهاى مقدّس است كه از طريق آنها گروهى از آدم‏ها با مسائل غايى زندگى بشرى كلنجار می روند. 

 

تعریف و توصیف مختصر رمان تاریخی

ترجمە: نرجس بانو صابری

انســان معاصر از خویشــتن و نیز تاریخ آگاه اســت. حال و گذشته در رمان تاریخی در كنار هم می آیند؛ به دیگر ســخن، تصویر گذشته با شناخت حال روشــن مى شود و در عوض، درك گذشــته زمان حال را غنا مى بخشــد و ما را وامــى دارد كه با چشــمانی نو به آینده بنگریم. انسانی كه از خود درباره گذشته اش می پرســد، می خواهد بداند كه از كجا می آید و از این رو بهتر خواهد دانســت كه چیســت و به كجا مى راند؟ 

 

جادە تمدن

فرخ نعمت پور
 خیلی سریع حالت عادی خودش را بازیافت، با تبسمی خفیف بر لب کە ویژە این نوع مواقع است، و چهرەای مصنوعا شاداب گفت: "جادەها و مردم، گاها ما را فراموش می کنند، اما ما نە!" 

چپ و دولتی کردن اقتصاد

فرخ نعمت پور

پس شعار دولتی کردن، دارای ماهیت طبقاتی است و باید در نیروهای اجتماعی ـ طبقاتی تشکیل دهندە دولت دقت شود. نە هر دولتی کردنی بە نفع طبقە کارگر است و نە هر ضد خصوصی سازی بودنی باز بە نفع طبقە کارگر.