فارسی

به مناسبت اول ماه مه

هاوڕێ یوسفی

منطق سرمایه و میل سیری‌ناپذیر آن هیچ‌گونه اخلالی را در فرایند انباشت سرمایه و بازتولید ارزش برنمی‌تابد و راه دولت را برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی کنونی و اجتماعی‌شدن آن سد کرده است و دولت را هرچه بیشتر به سمت فروبستگی و انسداد سیاسی، اعمال خشونت از طریق ماشین سرکوب و تدابیر شدید امنیتی و نظامی‌ساختن فضای سیاسی ایران هدایت می‌کند.

بهروز بوچانی، برنده دو جایزه ادبی ارزشمند استرالیا

دویچەولە

بهروز بوچانی در گفت‌وگویی به دویچه وله کتاب "هیچ رفیقی، به جز کوهستان" را در درجه اول یک اثر ادبی و هنری و سپس این کتاب را که آن را دارای لایه‌هایی از فلسفه و سیاست می‌داند، شاهدی بر بخشی از تاریخ استرالیا می‌داند.

بە شرط باخت

فرخ نعمت پور

سکوتی عجیب همە جا را فراگرفت. من کە از ترس همین سکوت پیشش می رفتم و گوش بە حرفهایش می سپردم (آخر من معتقدم گوش دادن بە حکایت شکست از گوش سپردن بە خود سکوت خیلی بهترە)، با دلواپسی بە سبیل کلفت، کلاە فرانسوی و چشمان تیز و غمگینش نگاە کردم .

بی تفاوتی سیاسی

فرخ نعمت پور

 انسانهای مطیع دیروز بە مخالفانی تبدیل می شوند زدە از سیاست، اما در همان جذب نشدە بە اپوزیسیون. در واقع پدیدەای شکل می گیرد میان ابژە و سوبژە بودن. چنین جامعەای دیگر آن ابژە سابق نیست و در همان حال چونکە از سیاست زدە است و بی تفاوتی بر آن مستولی شدە است، بە سوبژە هم تبدیل نشدە است. 

پوپولیسم و انقلاب

فرخ نعمت پور

البتە باید گفت کە همتراز خواندن انقلاب با پوپولیسم بنوعی سادەکردن امر انقلاب است. در پوپولیسم نوعی سیاست اغفال تودەها حاکم است. پوپولیسم تلاش برای همراهی کردن مردم با نیروی حاکم از طریق دروغ است، اما انقلاب شکستن این همراهی است. انقلاب همراە کردن مردم با نیروی جایگزین است اگرچە هنوز آن نیرو امتحان خود را پس ندادە است. اگرچە در انقلاب هم می شود تودەها را اغفال کرد.

پول، متضمن ادامە قدرت سیاسی و پشتیبانی تودەای

فرخ نعمت پور

در دنیای کنونی، پول عامل اصلی سمت و سو دهندەاست. هم در اقتصاد و هم در فلسفە قدرت سیاسی. از اسلامی گرفتە تا ناسیونالیست، و تا کمونیستهای چینی. لیبرالها دیگر بەجای خود. روحی کە بر فراز جهان در گشت و گذار است و ظاهرا گریز از آن امکان پذیر نیست روح پول است. یک واقعیت بشدت عینی کە ذهن در مقابل آن خلع سلاح شدەاست.

پيش‌آهنگ رمان‌های تخيلی

منبع: دویچەولە

فرانکنشتاین سرگذشت دانشمندی است که دانش تجربی را بی‌مرز می‌پندارد و موجود کشنده‌ای را در آزمایشگاهش پدید می‌آورد و تنها زمانی به مسئولیت خود در برابر انسان‌ها می‌اندیشد که سرخورده و بیم‌زده از آزمایشگاهش می‌گریزد.

پیش‌آهنگ داستان‌سرایی در اروپا

دویچەولە

اما جووانی چنان شیفته ادبیات بود که همه وقتش را صرف مطالعه و آموزش علوم انسانی می‌کرد و در کنار آن به داستان‌سرایی می‌پرداخت و در این کار چنان پیش می‌رفت که از زندگی خود نیز داستان می‌ساخت.

تاریخ خون

هاوری یوسفی

بدون شک، از لحاظ صوری برخورد با کولبران و افرادی کە با وارد کردن کالاهای قاچاق بە داخل کشور، گویا، ضربات مهلکی را بە اقتصاد و بازار وارد می کنند و ممانعت از آن، حتی بە قیمت کشتن شهروندان خود، در نگاە اول مجاز و با قانون انطباق داشتە باشد. اما باید این واقعیت را در نظر داشت، کولبری خود یکی از پیامد همان سیاستهایی است کە خود اقتصاد، واضع آن و قانون حافظ آن است.