مطالب فارسی

ناتو و دبیرکل جدید

فرخ نعمت پور

حضور استولتنبرگ همچون فردی منعطف کە موفق بە حل مشکل مرزهای دریائی خود با روسیە در دریای بارنتس در چند سال پیش شد و نیز بە عنوان شخصیتی کە روابط خوبی با روسیە دارد، با حضورش در پست ارشد ناتو می تواند بە تقویت روندهای سیاسی حل مشکلات کمک شایانی کند. 

 

بربریت داعشی

فرخ نعمت پور

 ظاهرا بدون این تئوری، توجیە و تفسیر خشونت داعشی تقریبا امکان ناپذیر می باشد. بە زبانی دیگر، آنچە در این مناطق ادامە دارد همانا همزیستی هر دو پندار بشری در مورد علل جنگها در کنار هم می باشد.

هگل و سکولاریسم

وحید وحدت حق

هگل معتقد بود که تاریخ بشری را باید دیالکتیکی دید و شناخت. روح جهانی به نظر این فیلسوف آلمانی که خود را فیلسوف فیلسوفان می‌دانست،‌‌ همان منطق است.