مطالب فارسی

چگونه می توان یک شاعر موفق شد

آلیسون فینی هارت

 

به معجزه وار بودن هر آنچه که عادی و معمولی است احترام بگذارید. آنچه ما اکیدا باید به آن توجه کنیم این است که بسیاری از موضوعاتی که در اطراف ما روی می دهند خارق العاده، جالب، بی همتا، عمیق و شگفت انگیزاند. 

 

کوبانی در تلاطم سیاستهای گوناگون

فرخ نعمت پور

ایجاد کانتونها در مناطق کردنشین سوریە، آن هم در کنار مرزهای ترکیە کە خود عضو ناتوست و بشدت از قدرت گیری نیروهای وابستە و یا متمایل بە پ کاکا در کنار مرزهای خود حساس است، هم یک جرات تاریخیسیت و هم در درون خود دانەهای فاجعە را می پروراند. 

 

ناتو و دبیرکل جدید

فرخ نعمت پور

حضور استولتنبرگ همچون فردی منعطف کە موفق بە حل مشکل مرزهای دریائی خود با روسیە در دریای بارنتس در چند سال پیش شد و نیز بە عنوان شخصیتی کە روابط خوبی با روسیە دارد، با حضورش در پست ارشد ناتو می تواند بە تقویت روندهای سیاسی حل مشکلات کمک شایانی کند. 

 

بربریت داعشی

فرخ نعمت پور

 ظاهرا بدون این تئوری، توجیە و تفسیر خشونت داعشی تقریبا امکان ناپذیر می باشد. بە زبانی دیگر، آنچە در این مناطق ادامە دارد همانا همزیستی هر دو پندار بشری در مورد علل جنگها در کنار هم می باشد.

هگل و سکولاریسم

وحید وحدت حق

هگل معتقد بود که تاریخ بشری را باید دیالکتیکی دید و شناخت. روح جهانی به نظر این فیلسوف آلمانی که خود را فیلسوف فیلسوفان می‌دانست،‌‌ همان منطق است.