مطالب فارسی

شاهراە اسبان نجیب

فرخ نعمت پور

درست در همان لحظە، در یکی از شهرهای بزرگ، جائی کە در آن زمانی خوابهای بزرگ می دیدند، نویسندەای از جنس انتقاد و پیشرفت با این اندیشە مارکس ور می رفت کە جهان مدرن را در یک تعبیر رادیکال و غم انگیز بە موجودی  وصف می کرد کە در آن همە چیز، حتی جان سخت ترینهایش هم سرانجام دود می شدند و بە هوا می رفتند. 

در سرمای سی درجە زیر صفر

فرخ نعمت پور

بلند می شود. آرام بطرف پیشخوان. پول چایی را می دهد. قهوەچی اصرار عجیبی دارد کە او مهمان باشد، مثل همیشە. اما او هم بطرز عجیبی مثل همیشە اصرار دارد کە مهمان نباشد. و مثل همیشە قهوەچی بازی اصرار را می برد. بخودش می گوید کە اگر بە همین اندازە در آمدن بهار اصرار داشتند، بی گمان تا حالا آمدەبود.

فوتبالیست، مهاجر و مزدور

فرخ نعمت پور

برای اینکە یک فوتبالیست بتواند مهاجر شود، باید از بازی کردن برای کشور خود انصراف دهد. برای اینکە یک مهاجر بتواند مزدور شود، باید هنگام مهاجرت از کشور خود، باخود، نفرت از آب و خاکش را بە همراە داشتە باشد. و سرانجام برای اینکە یک مزدور بتواند مهاجر شود، باید هنگام خیانت، خود را لو دهد، یا لو دادە شود.

بازآفرینی مرگ

منبع: بی بی سی 

 

عکس های آزاده اخلاقی همراه با مجموعه عکس‌های "به روایت یک شاهد عینی" کتاب جدید این مجموعه در گالری محسن در تهران رونمایی شد. در این نمایشگاه که از بیست و هفتم آذر به مدت یک هفته برگزار شد، برای اولین بار ۱۷ قطعه عکس این مجموعه در کنار هم به نمایش گذاشته شدند.

آنهائی کە دانستند و آنهائی کە ندانستند

فرخ نعمت پور

اگر روزی دستانمان دوبارە بە آن خاک برسد، آن سئوال همیشگی را باز با خود خواهیم داشت: شما چگونە دانستید؟... و ما چرا ندانستیم؟ و البتە با جوابی کە دیگر جواب سال ٥٧ نیست. از آن جواب دیگر سالها گذشتە، و درست در همان سال، آن جواب هم مرد و هم دفن شد. مانند همە مردگان دیگری کە نمی خواستند بمیرند، اما مردند. مردگان عاشق زندگی،... مردگان عاشق بهشت روی زمین.

ترجمە فارسی "موجها"ی ویرجینیا وولف

فرخ نعمت پور

با دیدن این ترجمە، آن شدت بار معنائی رمان در ذهن من بە یکبارە فروریخت. صفحە از معنا خالی شد و جملەای ابژکتیوی جای خود را بە جملە ای سوبژکتیوی داد (دقت کنیم کە ترجمە فارسی این جملە تنها ناظر بر توصیف یک دنیای خارجی است، اما ترجمە نروژی، ناظر بر توصیف این منظر از درون ذهن یک انسان).

دفترهای سیاه یا افکار سیاه هایدگر؟

منبع: رادیو فرانسە

در پایان جنگ جهانی دوم هایدگر حتا یک کلمه  نسبت به قتل عام میلیون ها یهودی، کمونیست، لیبرال و سوسیال-دموکرات ابراز تأسف نکرد. "پتر تراونی" ناشر دفترهای سیاه و مدیر "مؤسسۀ مارتین هایدگر در دانشگاه ووپرتال" گفته است که هایدگر همواره بر این عقیده بود که "یهودیت جهانی" همواره خواسته است آلمان را به زانو درآورد و با شکست آلمان در سال ١٩٤٥ این روح مدرنیته بود که عاقبت بر آلمان ظفر یافت.

 

دنیای شگرف پروست

 

امروزه بسیاری از کارشناسان اعصاب و روان به "عارضه پروستی" باور دارند. این نابهنجاری زمانی روی می‌دهد که احضار خاطرات یا غرق شدن در گذشته مانند وسواسی بیمارگونه تمام فعالیت ذهنی بیمار را اشغال می‌کند. خاطرات کهنه و به ظاهر فراموش شده، با چنان فشاری ذهن شخص را تسخیر می‌کنند که او از ارتباط با دنیای پیرامون ناتوان می‌شود.

درویشیان، روشن فکری برخاسته از چپ

 

منبع: ایلنا

 

 

تولد علی اشرف درویشیان را تبریک می‌گویم. او از آن انسان‌هایی است که هرچه بیشر شبیه‌شان در این دنیا باشند بهتر است. او برای هرچه زیبا‌تر و انسانی‌تر کردن این دنیا گام برداشته است و اگر زشتی‌ها و پلشتی‌های جامه را در آثار خود منعکس کرده، تنها قصدش پررنگ‌تر کردن زیبایی‌های دنیا بوده است.