مطالب فارسی

سگ یا گربە

فرخ نعمت پور

خلاصە با حضور بی بدیل و بی نظیر خودش من کم کم احساس بسیار خوبی پیدا کردە بودم. احساس خوب دور شدن حس ازخودبیگانگی. گربە نازنین من، نصف پنهان مرا داشت بە خودم برمی گردانید. 

تاریخ خون

هاوری یوسفی

بدون شک، از لحاظ صوری برخورد با کولبران و افرادی کە با وارد کردن کالاهای قاچاق بە داخل کشور، گویا، ضربات مهلکی را بە اقتصاد و بازار وارد می کنند و ممانعت از آن، حتی بە قیمت کشتن شهروندان خود، در نگاە اول مجاز و با قانون انطباق داشتە باشد. اما باید این واقعیت را در نظر داشت، کولبری خود یکی از پیامد همان سیاستهایی است کە خود اقتصاد، واضع آن و قانون حافظ آن است. 

خانە سفید

 

 فرخ نعمت پور

بعد بە دوستم علامت دادم کە در کنارم قرار گیرد. دوستم پرسید کە نمی خواهد حال کە فرصتی پیش آمدە بروم و داخل خانە را نگاهی بیندازم؟ و من کە صداها و نجواهای چهل سال پیش را بخوبی از داخل خانە می شنیدم، گفتم کە نە!

فریاد سکوت

مصطفی معروفی اقدم

فرقی نمی کند کسی بداند
رقصم از درد است
لنگ لنگان
یا که از خوشی
پای کوبان
من همینم؛ تندیس درد

سایەها تشییع می کنند

فرخ نعمت پور

 رهبر بزرگ؟!... مرگ رهبر بزرگ؟! تعجب کرد. مگر رهبر بزرگ، او نبود؟... این فرد کیست کە فردا او را بە گورستان می برند تا در زیر خروارها خاک دفنش کنند؟ حتما اشتباهی شدە بود؟

تشیع جنازە

فرخ نعمت پور

برای اینکە بە این تجربە هم نائل آید، رفت یک قبر در دورافتادەترین منطقە ممکن از شهر خود خرید، وسائل کفن و دفن را فراهم کرد، یک دست کت و شلوار سیاە از همان فروشگاە همیشگی خرید کە صاحبش همیشە از وضعیت بازار گلایە داشت.

شکوفائی زبان کردی

 

منبع: روانین

اگرچه در حال حاضر 7 نفر از اساتید مجرب و خبره دانشگاه کردستان اعضای هیأت علمی این رشته را در دانشگاه کردستان تشکیل داده‌اند،اما با جذب هیأت علمی متخصص و متعهد، ترکیب هیأت علمی این رشته قوی‌تر و تخصصی‌تر شده و خواهد شد. 

سیاست رنج

هاوری یوسفی

بە عبارتی دیگر، هنگامی کە از رنج کشیدن سخن بە میان می آید طوری شما را بە سخرە می گیرند کە گویی ساعت هاست در مورد فندک یا یک بستە سیگار بحث می کنید. حتی برای برخی افراد رنج بردن و رنج دیگران نوعی تفریح و یا تجمل است.

سیارەای بدون شرق و غرب

فرخ نعمت پور

من هر شب در بالکن خانە رو بە دریایم، غرق در آسمان، بە این می اندیشم کە اگر مریضی بە رفیقم فرصت می داد و سفر بە من، هنگامی کە بحث مثلا بر سر کانت بود چە جوری او می خواست جرات و فکر را بە او هم وصل کند، اوئی کە عاشق این وصل کردنها بود.