مطالب فارسی

هزار و یک کلمە، یا پانوراما را قورت بدە

انور عباسی (هرس)

اکنون می دانیم فرداهای انقلاب همیشە خاکستری هستند
کە البتە یک رگەی پر رنگ خون 
از کسالتبار بودنش می کاهد آن پشت
تا گاهی دوربینی بچکاندش و خیلی گاهها نە، یپیچاندش

 

هزار و یک کلمە، یا پانوراما را قورت بدە


انور عباسی (هرس)


تابوت خاورمیانە میخ ندارد
و این چکشها کارشان تمام نمی شود
در عوض نفت هنوز
در سیاه رگهای متورم این حجم طاعون زدە می دود
کە در قلب مصنوعی جهان نو پاک شود و ما کوکاکولا داشتە باشیم
باشد کە رستگار شویم

نخست‌وزیر هنوز بە اندازەی سلطان سلیمان خواجە در حرمسرا ندارد
و این کنترل گرگهای خاکستری را سخت می کند
زیر پنجەهای سرد خرس
و دید شمخال شبحهایی کە گاهی موازیند و همیشە موذی 
و سایەهای نرینەای کە غیرتش را بە چالش می کشند
همچون این حقیقت کە توانش را:
گرگهای سرخ هرگز منقرض نخواهند شد.
این خوابیست کە کوهستان دیدە است:
گرگهای سرخ لاغر، گرگهای خاکستری چاق را خواهند خورد
و دیگر زلیخایی در کار نیست، عزیزم!
دهان بیشتر صندلیهای نیویورک از بلاهت دهشت خلیفە ناخلف
کە بە زودی درشت خواهد شنید و ریزتر خواهد شد، باز ماندە است
صندلیهایی کە اگر باسنهای زیباتری بر آنها پهن میشدند
لیبرالیزم رسالت جهانیش را بە انجام رساندە بود

رئیس‌جمهور اسبق اگر ریش داشت شاید رهبر هم می شد
درست است کە موگابە ریش نمیگذارد و رئیس جمهور است در قبر هم و همیشە
حتی اگر ماندلا در مراسم ازدواجش نمیبود و کسی هم خاطرەای تعریف نمی کرد
ولی آنها کە خاورمیانەای نیستند حتی.

آن زمان کە مهمترین پایان نامە تاریخ نوشتە می شد*
چە کسی فکرش را می کرد
کولبری را زیر سنگینی بهت آور مرز 
با شکم گرسنە آنقدر بزنند کە سیر شود از...
اشتهای گروهبانی بیگناه کە هرکس چپ نگاهش کند تروریست بشود
کە آن بالا ماهوارەهای جاسوسی ریسە بروند
و کولبر جنایتکار هرچە رشتە بود پنبە شود
و مرز پرگهر همچنان تمامیت عوضیش برقرار باشد

زمان زیادی گذشتە است
اکنون می دانیم فرداهای انقلاب همیشە خاکستری هستند
کە البتە یک رگەی پر رنگ خون 
از کسالتبار بودنش می کاهد آن پشت
تا گاهی دوربینی بچکاندش و خیلی گاهها نە، یپیچاندش
اگر رهبر معظم زودتر سیگارش را...

اگر رهبر معظم زودتر سیگارش را
در انظار عمومی ترک می کرد
هرتزل خیلی زودتر از اینها مجسمە می شد
و چقدر این حرف بنیان زمان را ریش و ریش را
بە ریشخند گرفتە است
و برای تنویر افکار خصوصی اینک اشارەای:
دستی بە سیگار و دستی بە آتش
آه، رهبر معظم یکدست بیشتر ندارد
و چقدر این حرف شرح اضافە میخواد کە شرعا حرام است

از آخرین جنگ صلیبی چند ساعتی گذشتە است
اگر صلاح‌الدین عمر نوح داشت 
آه اگر داشت
تقریبا دیگر وقتش بود کە خبرش را بیاورند 
و من چقدر از دق کردنش کیفور می شدم
همچنانکە میان امواج دست و پا میزدم
و آیلان دست و پا میزد
و افسانە با ما دست و پا میزد
و تاریخ و جغرافیا و خاورمیانە با ما دست و پا می زدند
شاید سیگاری هم در انظار عموم آتش بزنیم
آنها منتظر هیچکس نمی‌مانند اگرچە دو دست دارند
همە می دانند کار کار انگلیسیهاست
کە دوستمان دارند و این لب مطلب است*

جهان از همیشە پاکتر است
و این آنچنان مقابل چشمانمان ایستادە کە نمی‌بینیمش
همچون صورت رئیس‌جمهور اسبق کە ریش ندارد
و این نداشتن عریان هیچ تاثیری بر تحلیل بی بی سی نگذاشت
و آن مجریهای سکسی هیچوقت نخواهند فهمید کە او چرا رهبر نمی شود
در عوض پسرش را پیرمردهای ''دامەباز'' زیویە
از داریوش چندم بهتر می شناسند
پیرمردها روئیاهای کوچکی دارند و همین میمیراندشان
همین کوچک شدن
آب می روند و می روند
همچنان کە رهبر معظم و رئیس جمهور اسبق 
کە اگر ریش داشت حتما رهبر هم می شد
کابوسهای بزرگی دارند
و آب رفتەاند

پسرک لوس حافظ اگر همکلاسم بود
قطعا بە او لقب شتر میدادم
نە اینکە شتر بد باشد ولی بالاخرە حیوان است دیگر 
متاسفانە روزی کە من بە مدرسە رفتم او بە انگلیس رفت تا دکتر شود
و بمب بشکەای بخرد برای مدرسەهای نیازمند
با این اوضاع دیگر نمی توانم شتر خطابش کنم
چون بەهرحال روسیە و چین وتو خواهند کرد
و ناتو پوزخند خواهد زد
و زامبیها از چهارسو بیرون می آیند
و کردها کە کوهستانشان را با خودشان نیاوردەاند تنها می شوند
و آمریکا اشتباهی یک بمب بە دمکراسی خواهد کوبید
بەهرحال
آشپزی فرانسوی

خاورمیانەایهای چپ شدە
اگر بە زوریخ نرسند 
بە برلین می آیند و بە دیوار قطعە قطعە شدە با حسرت نگاه می کنند
در کافەها چپ می زنند و کف می چرانند
و دوست پسرهای همدیگر را می دزدند و با زنهای رفقایشان می خوابند
و روئیایشان این است کە یک روز در غرب برلین اقامت داشتە باشند
اگرچە کافەهای پاریس بە کومون عزیز نزدیکترند
ولی شانزەلیزەی مغرور، مفت بە کسی نمی دهد
همە هم میدانند فرانسە زن آمریکا شدە
و آمریکا را باید کشت
و ایفل را باید در ماتحت ساختمان کرایسلر فرو کرد 
راستش بلە، زن کسی بودن هنوز هم فحش است
انقلابیون کافەها
امر خطیر بستن بند کفشهایشان را بە خیابان می سپارند
و مسئولیت شکست عشقیشان را هم باید گورباچف بە عهدە بگیرد با آن اصلاحات الکلیش
و هر بار کە آقای جکسون* را می بینند کمی اخم می کنند
کە یعنی: حالا من با چە کسی سلفی بگیرم؟

مطمئنم
آخرین سلفی باید هشداری باشد بە جهان
کە من اینجا بودم
و گمان میکنم بە اندازەی کافی موثر هست
کە از تکرار این اشتباه جلوگیری شود

سلفی را می شود جور دیگری هم خواند
و این اتفاقی نیست 
خاورمیانە جهادی‌ایست کە خود تکفیر شدە
و دیگر حتی زنش تلاقش نمیدهد
و او نیز مردمانش را کە دیگر هیچکدام با زنها خوب نیستند
حـــــتــی زنــــها

خاورمیانە سیاه مست کردە است
همین روزهاست دست در کلاهش کند
و شبلی موافقت را کلوخی اندازد
و ناگهان دنیا آخر شود
کە یعنی عشق اینست

خاورمیانە دیوانە خواهد ماند
کودکان ترسناکی کە دورەاش کردە بودند
سنگهایشان را زدەاند
و در حالی کە هنوز بر گردش می چرخند و دستهایشان سنگهای دیگری را می فشارد
بە تابوتش خیرە شدەاند
کە میخ ندارد
و چکشها کە با قساوت می کوبند

پدر رغد نسبت بە اینها یک دمکرات خندەرو بود
کە این اواخر تا دلت بخواهد ریش داشت
کە در زهدانهای مشترک آمریکا و روسیە در منطقە
تکثیر شدە است
و در این تکثیر قصیتر
امروز مردگانی را می دیدم کە تظاهرات کردە بودند
و شعار می دادند: زندەباد کفن دزد اولی
غافل از اینکە از ما بهتران کفن ندارند
تابوت دارند
و یک بزرگش را هم برای خاورمیانە ساختەاند
تابوتی کە میخ ندارد
و این چكشها کارشان تمام نمی شود
بەهرحال هرکس کە ناراحت است میتواند خود را دار بزند*


زیرنویس:


*
کلود شانون ریاضیدان آمریکایی کە پدر علم اطلاعات لقب گرفتە است در پایان‌نامە دانشگاهیش مبانی این علم را تدوین کرد کە این پایان‌نامە مهمترین پایان‌نامە تاریخ عنوان شدە است.
*
از یک شعر پوشکین: دوستت دارم و این لب مطلب است.
*
آقای جکسون نام مستعار شخصیست کە تروتسکی را ترور کرد.
*
جملەای از رابرت موگابە دیکتاتور زیمبابوە.

Relatert bilde

 

 

 

فایلی دەنگی شێعر بە دەنگی شاعیر

https://www.facebook.com/haras.judi/posts/1161609133904731?hc_location=ufi